Nauji dokumentai fonduose 

Pagal 2021 m. apskaitos duomenis 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2021 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2021 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

Fondo Nr.Fondo PavadinimasDokumentų apibūdinimasDokumentų chronologinės ribosDokumentų kiekis
71Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybaLietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai priskirtos veiklos srities reglamentavimo klausimais ir jų registras VE, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2016-2018 metų veiklos ataskaitos ir 2019 m. veiklos planas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojų ir valstybės archyvų direktorių komandiruočių į užsienį ataskaitos, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai priskirtos veiklos srities klausimais dokumentai, Projekto „EAIS skaitmeninė skaitykla“ rengimo dokumentai, Projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ vykdymo dokumentai, valstybės archyvuose saugomos ir jų administruojamos Nacionalinio dokumentų fondo dalies patikrinimų pažymos.2017-2019 m.16 apsk. vnt.(el.dok.)
148Valstybinė lietuvių kalbos komisijaKomisijos nutarimai.2019 m.1 apsk. vnt. (el. dok.)
176Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijosDirektoriaus įsakymai veiklos, personalo valdymo ir vaiko priežiūros atostogų suteikimo klausimais, vadovybės posėdžių protokolai, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m., 2016   m. veiklos ataskaitos, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija veiklos klausimais dokumentai, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kokybės vadybos sistemos vadovybinės vertinamosios analizės posėdžio protokolas Nr. 8K-35.2015-2017 m.16 apsk. vnt. (el. dok.)
178Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijosDirektoriaus įsakymai veiklos klausimais.2014 m.1 apsk. vnt. (el. dok.)
175Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. veiklos ataskaita, Užimtumo tarnybos direktoriaus,   Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai personalo valdymo klausimais (dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų, laikino pavadavimo), Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. K-365 „Dėl konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas paskelbimo“,  

Lietuvos darbo biržos, Užimtumo tarnybos susirašinėjimo su institucijomis, su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, su teritorinėmis darbo biržomis, su klientų aptarnavimo departamentais veiklos klausimais dokumentai.

2016-2018 m.17 apsk. vnt. (el. dok.)
179Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijaMinistro įsakymai veiklos klausimais.2014 m.1 apsk. vnt. (el. dok.)
181Valstybės įmonė „ORO NAVIGACIJA“Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai įmonės veiklos klausimais, valdybos posėdžių protokolai ir nutarimai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, ministerijomis, kitomis valstybės įstaigomis įmonės veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-33 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ 2018-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.2018 m.5 apsk. vnt. (el. dok.)
98Valstybės vertybinių popierių, monetų, apdovanojimų ir dokumentų gamybos ir apyvartos apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijosDirektoriaus įsakymai veiklos, pareigybių sąrašo tvirtinimo, pakeitimo klausimais.1994-1995 m.2 apsk. vnt.
183Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosTarnybos vado įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos Respublikos vyriausiojo sienos įgaliotinio įsakymai veiklos klausimais.2020 m.2 apsk. vnt. (el. dok.)
138Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijaDirektoriaus įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu bei su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis Inspekcijos veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos institucijomis Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos institucijomis ir asmenimis konsultavimo duomenų apsaugos klausimais dokumentai, Inspekcijos raštas Nr. 2R-6683 (1.20.E) „Dėl 2013 m. audito rekomendacijų poveikio“, Inspekcijos raštas 2R-572 (3.4.E) „Dėl asmens duomenų tvarkymo bažnyčioje ir religinėse bendruomenėse“.2016 m.6 apsk. vnt. (el. dok.)
182Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūraSusirašinėjimo su Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai.2018-2020 m.3 apsk. vnt. (el. dok.)
151Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Ministro įsakymai veiklos, personalo klausimais,Ministerijos kanclerio potvarkiai veiklos klausimais ir jų registras 4, Ministerijos kanclerio potvarkiai personalo klausimais, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolai, VĮ „Oro navigacija“ valdybos posėdžio protokolas, komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitos, Vidaus audito skyriaus 2018-2020 metų strateginis vidaus auditų planas, 2018 metų veiklos planas ir jo patikslinimai, 2017 metų veiklos ataskaita, atliktų auditų ataskaitos, Ministerijos 2017 metų veiklos ataskaita, susirašinėjimo su institucijomis ir įstaigomis plėtros ir tarptautinių ryšių klausimais, kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos klausimais, vandens ir geležinkelių transporto politikos klausimais dokumentai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos raštas Nr. 2-13156 „Dėl 5G ryšio diegimo Lietuvoje“, nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą aktai ir kiti tyrimo dokumentai.2018 m.14 apsk. vnt. (el. dok.)
97Laisvūnė PetkevičienėNuotraukų albumai, veiklos dokumentai.[1940-2000 m.]85 sąlyg. vnt.
184Vilniaus krašto bajorų sąjungaStojančiųjų į Vilniaus krašto bajorų sąjungą asmenų dokumentai (bylos), Bajorystės pripažinimo aktų kopijos.1995-2019 m.239 sąlyg. vnt.
142Lietuvos bankasLietuvos banko valdybos nutarimai, Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos banko valdybos posėdžių rengimo dokumentai, tarnautojų pareigybių aprašymai, vidaus audito ataskaitos.2017-2019 m.10 apsk. vnt. (el. dok.)
58Vytenis Povilas AndriukaitisLaiškai, ES veiklos dokumentai, rankraščiai, rinkimų, Lietuvos profsąjungų susirašinėjimo dokumentai, LSDP, teismo, Seimo nario veiklos dokumentai, spauda.-8 sąlyg. vnt.
188Sporto asociacijos „Marlietas“Sporto asociacijos „Marlietas“ veiklos dokumentai.1990-1997 m.19 sąlyg. vnt.
186Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybaDirektoriaus įsakymai veiklos, personalo valdymo ir vaiko priežiūros atostogų klausimais, 2019 metų veiklos ataskaita, 2019 metų belaidės interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaita, Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos statistikos departamentu, Lietuvos ryšių sektoriaus 2019 metų ataskaita, Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo ir Balso skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitos, 2019 metų universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų ataskaita, Lietuvos Respublikos patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros 2019 metų ataskaita Europos Komisijai, Patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos 2019 metų apžvalga.2020 m.10 apsk. vnt. (el. dok.)
185Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybaDirektoriaus įsakymai veiklos, personalo ir vaiko priežiūros atostogų klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe veiklos klausimais dokumentai2014 m.5 apsk. vnt. (el. dok.)
10Lietuvos SąjūdisParašų rinkimo lapai, dėl neeilinės LTSR AT XI sesijos sušaukimo, skirti LTSR konstitucijos 70 straipsnio naujos redakcijos bei deputatės J. Kumpliauskienės ankstesnėje sesijoje skelbto LTSR AT deklaracijos teksto svarstymui.1988 m.

1 sąlyg.vnt.

2655 vaizdai

189Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriusSkyriaus steigimo dokumentai, nuostatai, skyriaus įsakymai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus, vedėjo įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, draudėjų patikrinimų dokumentai (aktai, pažymos), susirašinėjimo su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba veiklos klausimais dokumentai, darbuotojų, ekspertų komisijos susirinkimų, posėdžių protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai.1996-2020 m.182 apsk. vnt.
190Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, diplomatas, politikas Antanas ValionisA. Valionio veiklos, asmens dokumentai, dokumentai apie Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos dvišalius santykius, Lietuvos Respublikos pasirengimo integracijai į ES, Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su NATO       dokumentai, dokumentai apie Lenkijos Respublikos vidaus ir užsienio politiką, apie Lietuvos Respublikos ir rytų kaimyninių valstybių santykius, apie Lietuvos Respublikos vidaus politiką, spaudos apžvalgos, vizitų dokumentai, kalbos, pranešimai.1938-2009 m.219 sąlyg.vnt.
191Lietuvių verslininkas, filantropas, ekonomikos mokslų daktaras Juozas Petras KazickasVeiklos dokumentai.-15 sąlyg. vnt.
187Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisijaSusirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Seimu, Vyriausybe, Lietuvos Respublikos įstaigomis, organizacijomis, ministerijomis ir departamentais kultūros paveldo klausimais dokumentai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštas Nr. 1D-3816 „Dėl statybos darbų kultūros paveldo objekte“2017-2018 m.4 apsk. vnt. (el. dok.)
170Jonas JagėlaJono Jagėlos apdovanojimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos atminimo ženklu „Valstybės sienos apsaugai – 100“. 2020 m.1 sąlyg. vnt.
170Jonas JagėlaSkulptoriaus kūrybos darbų projektų rengimo ir įgyvendinimo, parodų, viešinimo, veiklos, biografiniai, susirašinėjimo su Lietuvos dailininkų sąjunga, įstaigomis, kūrybinės veiklos klausimais dokumentai, gauti laiškai, sveikinimai, kvietimai, vizitinės kortelės, eskizų, maketų bylos, fotodokumentai, surinkti dokumentai.1916–1919 m., 1925 m., 1927–1929 m., 1931–1936 m., 1939–1940 m., 1942 m., 1945–1948 m., 1951–1953 m., 1955 m., 1957–1958 m., 1960–2020 m.203 apsk. vnt.
180Liudvikas Saulius RazmaVeiklos dokumentai.-32 sąlyg.vnt.
192Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos V. Valicko veiklos dokumentai.-1 sąlyg. vnt.
131Leonarda Jekentaitė – KuzmickienėMokslinės, tarnybinės, akademinės, visuomeninės, viešinimo veiklos dokumentai, biografiniai dokumentai, tekstų straipsniams, pranešimams rankraščiai, straipsniai, interviu, recenzijos, knygos, kiti leidiniai ir jų rengimo dokumentai, Centro „Filosofija mokyklai“ steigimo ir veiklos dokumentai, fotografijos.1946 m., 1951–1969 m., 1971–1981 m., 1983–1985 m., 1987–2010 m., 2012 m., 2014 m., 2016–2017 m.87 apsk. vnt.
120Alfonsas SvarinskasPrisiminimai apie kunigą K. Garucką, dokumentai apie Zalcburgo archivyskupą Dr. Karl Berg, sveikinimai valstybinių švenčių, gimtadienio, vardinių, kunigystės jubiliejaus, Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, kitomis progomis, Alfonso Svarinsko laiškai, Alfonsui Svarinskui siųsti laiškai į jo tarnaujamas parapijas, į griežto režimo lagerius Rusijoje, į tremtį Vokietijoje, Frankfurtą prie Maino ir kitas lietuvių kolonijas Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Australijoje, dvasininkijos atstovų ir tikinčiųjų, tremties, įkalinimo draugų, laisvės kovų dalyvių, draugų, bendraminčių, giminaičių valstybinių institucijų, įstaigų, visuomeninių organizacijų laiškai, laiškai rašyti vienuolei Monikai Gavėnaitei, Alfonsui Svarinskui siųsti nusipelniusių Lietuvai žmonių laiškai, sveikinimai, kvietimai, Alfonsui Svarinskui siųsti laiškai dėl paramos, pagalbos, užtarimo, Alfonsui Svarinskui siųsti laiškai iš Lietuvos išeivijos: bendraminčių, dvasininkijos atstovų užsienyje, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatui Alfonsui Svarinskui siųsti laiškai, Lietuvos kariuomenės vyriausiajam kapelionui Alfonsui Svarinskui siųsti laiškai, institucijų, įstaigų, visuomeninių organizacijų, bendraminčių, draugų, kovojusių už Lietuvą, bendrijų, Dvasininkijos atstovų, tikinčiųjų, draugų, giminaičių kvietimai, padėkos, nuotraukos su Alfonsu Svarinsku, Alfonso Svarinsko vizitų į užsienio šalis nuotraukos, atvirukai, bukletai, partizanų, tremtinių, politinių kalinių nuotraukos, nuotraukos, atvirukai, bukletai apie nusipelniusius Lietuvos žmones, dvasininkus, parapijiečių, tikinčiųjų, draugų, bendraminčių nuotraukos, atvirukai, nuotraukos, atvirukai, bukletai apie Lietuvą, Lietuvos bažnyčias, fotodokumentai.1895–2016 m.259 apsk. vnt.
10Lietuvos SąjūdisParašų rinkimo lapai, dėl neeilinės LTSR AT XI sesijos sušaukimo, skirti LTSR konstitucijos 70 straipsnio naujos redakcijos bei deputatės J. Kumpliauskienės ankstesnėje sesijoje skelbto LTSR AT deklaracijos teksto svarstymui.1988 m. lapkričio 16-17 d.1 apsk. vnt.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-15