Fondo Nr. Fondo pavadinimasDokumentų apibūdinimasDokumentų chronologinės ribosDokumentų kiekis
201Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos                         Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos vadovybės ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos bei filialo Aplinkos apsaugos departamente susitikimo protokolas Nr. AD2-69, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Direktoriaus įsakymai priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų klausimais.2020-01-13 - 2020-12-31

4 apsk. vnt.

202Pasaulio gydytojų federacija "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija
Gydymas, visuomeninės organizacijos
Fondas dar tvarkomasFondas dar tvarkomas
203Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos        Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštas Nr. 1D-3877 „Dėl organizuojamo renginio“, susirašinėjimo su įstaigomis ekstremalių situacijų prevencijos ir likvidavimo klausimais, valstybinio materialinių išteklių rezervo civilinės saugos priemonių klausimais dokumentai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldžiomis įstaigomis priešgaisrinės priežiūros, apsaugos ir gelbėjimo darbų klausimais dokumentai, susirašinėjimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis ekstremalų situacijų planavimo klausimais dokumentai, audito ataskaitos, pažymos.2014-01-06 - 2016-01-0412 apsk. vnt.
204Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas  Konstitucinio Teismo išnagrinėtų teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar įstatymams dokumentai.2014-10-28 - 2021-12-3043 apsk. vnt
205Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija                            Energetikos ministro įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo, administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės klausimais.2020-01-14 - 2020-12-301 apsk. vnt.
206Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas                Visuomeninės organizacijos
2000-06-25--2022-10-19
-
207Romualdas Budrys                     Asmenų dokumentų fondaiFondas dar tvarkomasFondas dar tvarkomas
208Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas          Politinės partijos, organizacijosFondas dar tvarkomasFondas dar tvarkomas
209

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija    

Ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos kanclerio potvarkiai veiklos klausimais, teisės aktų projektai ir jų rengimo dokumentai, susirašinėjimo ministerijos veiklos klausimais dokumentai, teisės aktų projektai valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų, darbo santykių, darbo apmokėjimo ir garantijų, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo rinkos, socialinės globos įstaigų veiklos, piniginės paramos, vaikų teisių apsaugos, jaunimo, socialinių paslaugų, socialinio draudimo, pensijų, lygių galimybių klausimais ir jų rengimo dokumentai, teisės aktų projektų rengimo valstybinių pensijų, šalpos ir kitų išmokų iš valstybės biudžeto klausimais dokumentai, teisės aktų valstybės paramos būstui klausimais rengimo dokumentai, teisės aktų socialinės partnerystės klausimais projektai ir jų rengimo dokumentai.2019-01-09 - 2019-12-3119 apsk. vnt. 
211

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

Teismo kanclerio įsakymai veiklos klausimais ir jų registras T, teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras TP, apygardų administracinių teismų veiklos patikrinimo aktai ir jų registras D, prašymų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą administracinių bylų nutartys, skundų dėl rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimų administracinių bylų nutartys, bylų dėl savivaldybės tarybos prašymų pateikti išvadą nutartys ir sprendimai.2020-01-13 - 2022-12-2915 apsk. vnt. 
212Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus reikalų srities administravimas, gyventojų registravimas2013-02-11 - 2016-12-304 apsk. vnt. 
213

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija veiklos klausimais dokumentai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos ministerijomis, departamentais, tarnybomis, Lietuvos Respublikos atstovybėmis užsienyje, įmonėmis veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro raštas „Dėl informacijos seimo kontrolieriui pateikimo“.2014-02-26 - 2018-12-3112 apsk. vnt. 
214Lietuvos kriminalinės policijos biuras              Viršininko įsakymai veiklos klausimais, 2020 metų veiklos planas.2018-01-02 - 2020-12-304 apsk. vnt. 
215Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba                       Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras V, bendradarbiavimo sutartys, susitarimai, duomenų teikimo Teisės aktų informacinei sistemai sutartis Nr. Z-2-2/418-DS-17.2020-01-14 - 2022-12-305 apsk. vnt. 
216Lietuvos Danijos draugija  Visuomeninė organizacijaFondas dar tvarkomasFondas dar tvarkomas
217Saulius Pečeliūnas            Asmens dokumentų fondasFondas dar tvarkomasFondas dar tvarkomas
218Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Europos Sąjungos Tarybos Nuolatinių atstovų komitetų ataskaitos, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijomis dokumentai, Lietuvos nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, Europos Sąjungos Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto ataskaitos ir kt.
1990-01-01 - 2021-12-314279 apsk. vnt. 
219Lietuvos administracinių ginčų komisija         Vyriausioji administracinių ginčų komisija (anksčiau)Komisijos pirmininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, susirašinėjimo komisijai priskirtos veiklos klausimais dokumentai, komisijos sprendimai.2020-10-30 - 2021-12-318 apsk. vnt. 
221Pedagogų profesinės raidos centras                Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, kolegijos nutarimai (kopijos), Instituto (Centro) direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Instituto reorganizavimo dokumentai, Centro steigimo, registravimo, reorganizavimo dokumentai, Centro nuostatai, padalinių funkcijos, struktūrinių padalinių darbuotojų pareiginės instrukcijos, vidaus darbo taisyklės ir darbo reglamentas, Instituto (Centro) tarybos posėdžių, direkcijos, struktūrinių padalinių vadovų, darbuotojų pasitarimų ir susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, sąmatos, balansai, mokyklų vadovų, mokytojų kvalifikacijos kursų ir seminarų mokymo planai, Instituto (Centro) darbo planai ir ataskaitos, mokytojų pasirengimo atestacijai ir kvalifikacijos tobulinimo renginių mokymo planai ir žurnalai, kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos ir perkvalifikavimo programos, žinios apie atestuotus šalies pedagogus, atestuotų šalies pedagogų metodininkų ir ekspertų vardiniai sąrašai, profesinių ir aukštesniųjų mokyklų duomenų bankai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, užsienio šalių institucijomis Centro veiklos klausimais dokumentai, parengtų leidinių, vadovėlių, žodynų recenzijos, Centro išleisti leidiniai, parodų rengimo dokumentai.
1991-01-01 - 2009-12-31
1157 apsk. vnt.
222Švietimo plėtotės centras  Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto reorganizavimo dokumentai (nutarimai, įsakymai ir jų priedai, instituto registravimo dokumentai ir patvirtinti įstatai, Švietimo plėtotės centro registravimo pažymėjimas ir nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, balansai ir jų suvestinės, metų finansinės atskaitomybės dokumentai, metų darbo planai, darbo ataskaitos, Mokslinės tarybos, Redakcinės leidybinės kolegijos, Pedagogikos instituto darbuotojų atestacinės komisijos posėdžių protokolai, instituto sektorių darbuotojų susirinkimų protokolai, sektorių darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Mokyklų pertvarkos laboratorijos posėdžių protokolai, tiriamojo darbo metiniai planai ir ataskaitos, Švietimo reformos skyriaus grupių posėdžių protokolai, mokslo tiriamojo darbo metiniai, individualūs planai ir ataskaitos, išleisti leidiniai (metodinės rekomendacijos, tyrimų apžvalgos, vadovėliai ir kt.), informacinis leidinys „Tautinė mokykla“, straipsnių rinkinys „Mokymo ir auklėjimo klausimai“, mokslo darbų rinkinys „Ugdymo problemos“, įvairių autorių straipsnių ir leidinių rankraščiai, seminarų dokumentai, Švietimo modernizavimo ir monitoringo sektoriaus darbuotojų parengti įvairūs projektai, projektų išorės audito ataskaitos, Centro ekspertų komisijų posėdžių dokumentai bei posėdžių protokolų registracijos žurnalai ir kiti dokumentai.1990-01-01 - 2009-08-31548 apsk. vnt. 

Atnaujinimo data: 2024-01-08