Veiklos sritys

1. Kaupti, saugoti, tirti ir populiarinti nuo 1990 m. veikusių ir veikiančių Lietuvos Respublikos valdžios, rinkimų, teismų, kontrolės, aplinkos apsaugos, finansų, mokesčių, kultūros, švietimo, nacionalinio saugumo, krašto apsaugos, socialinės apsaugos, susisiekimo, ryšių, sveikatos apsaugos ir priežiūros, teisėtvarkos ir teisėsaugos, ūkio, žemės ūkio ir kitų įstaigų veiklos dokumentus taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas.

2. Įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų.

3. Pagal kompetenciją prižiūrėti, kaip įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimai, teikti metodinę pagalbą valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, perduodančioms dokumentus į Archyvą.

4. Teikti asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas tam skirtose Archyvo patalpose, asmenų prašymu gaminti dokumentų kopijas.

5. Saugomų dokumentų pagrindu išduoti pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti.

6. Nagrinėti asmenų skundus arba pranešimus, kuriame įvardijami viešojo administravimo subjekto veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galimai buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

7. Nagrinėti prašymus ir teikti informaciją apie Archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.

Atnaujinimo data: 2024-02-07